ZAHTEVI PSIHOTERAPIJSKE EDUKACIJE

Uslovi upisa i sticanja zvanja Geštalt psihoterapeuta

Edukaciju mogu upisati samo studenti bilo kog akreditovanog fakulteta i osobe sa završenim osnovnim studija bilo kog akreditovanog fakulteta. Lica koje nisu studenti niti su završili fakultet, uslovno mogu učestvovati u programima Geštalt Akademije, tokom prve dve godine (bazični nivo) ali ne i biti upisani na edukaciju.

Za upis i pohadjanje edukacije postoji suštinski uslov, a to je da ste dovoljno senzitivni za osetljiv i nežan prostor grupnog psihoterapijskog rada u kojem drugi otvaraju osetljive lične teme a grupa nastoji da razvije atmosferu međusobnog poverenja i uvažavanja. Dakle što se formalne strane tiče slobodno nam se možete pridružiti, raditi na sebi i učiti psihoterapijsku veštinu tokom bazičnog programa (dve godine), bez obzira na nivo i vrstu vašeg prethodnog obrazovanja.

Važani formalni uslovi, postoje i za upis naprednog nivoa (III i IV godina edukacije) i za završavanje edukacije kroz sticanje zvanja (naslova) Geštalt Psihoterapeut. Da bi ste nastavili edukaciju na III i IV godini (napredni nivo) potrebno je da ste najmnje na III ili IV godini bilo kojih akademskih studija ili da imate završen fakultet.  Ako pretendujete da diplomirate i steknete nacionalno i internacionalno priznat sertifikat sa naslovom Geštalt Psihoterapeut, u tom slučaju će biti neophodno da završite neke osnovne studije (četvorogodišnje ili petogodišnje, odnosno da ste stekli zvanje “diplomirani” 7A nivo ili master).

Ukoliko to nije fakultet humanističkih studija ili medicina (dakle ukoliko nije u pitanju medicna, psihologija, pedagogija, andragogija, socijologija, defektologija, filozofija…), moguće je da ćete morati polagati propedeftiku (Savez udruženja psihoterapeuta Srbije, čiji je naša škola punopravni član, nudi jednu takvu edukaciju. Osim Saveza, takve programe moguće je završiti na departmanu za psihologiju univerziteta Singidunum, fakultetu Lazar Vrkatić u Novom Sadu…).

Važan suštinsku uslov za izlazak na završni ispit i sticanje zvanja Geštalt psihoterapuet je da su ispunjene sve obaveze u smislu sati treninga, da su napiseni i odbranjeni svi seminarski radovi i da je bord učitelja procenio da ste ispunili stručne, lične i etičke standarde za zvanje psihoterapeuta.

Učitaj još

Trening u Geštalt Akademiji: sati i modaliteti

Prema pravilima koje propsuje Evropska Asocijacije Geštalt Psihoterapeuta (EAGT), čiji je naša škola član i Evropske Asocijacija Psihoterapueta (EAP), radi sticanja zvanja “geštalt psihoterapeut” potrebno je proći korz najmanje četvorogodišnju edukaciju i sledeće oblike treninga: individualna psihoterapija, teorija i metodologija korz iskusvenio-terapijske radionice (grupe), praktičan psihoterapijski rad pod supervizijom, rad u supervizijskim grupama, rad u vršnjačkim grupama za podršku, upoznavanje drugih psihoterapijskih pravaca (altenativni prvaci).

U koliko dođe do promene trening standarda od strane relevantnih evropskih tela (EAGT, EAP), naša škola dužna je da te promene unese u plan i program rada i primeni ih. Dakle program koji možete videti u nastvaku podložan je promenama u toku procesa edukacije.

Četvorogodišnji prgoram obuhvata sledeće modalitete treninga:

1) Intenzivan individualni psihoterapijski rad na sebi (250 sati gde je uključen i individualni rad u grupi, odnosno najmanje 80 sati individualne psihoterapije).

Kako smo mi psihoterapeuti ujedno i instumen kojim radimo dijagnostiku i intervencije, potrebno je tokom edukacije ozbiljno proradimo sopstvene teme i zastoje, što će naravno imati velike koristi i za sam život edukanta. U tu svrhu za 4 godine potrebno je da edukanti ostvare najmanje 80 sati rada sa psihoteraputom u individalnom konktekstu, odnosno 20 sati godinje. Ostatak od 170 sati (seansi), moguće je takođe realizovati u individualnom kontekstu, ali je te sate moguće realizovati i na samim radionicama i grupama (individualni rad u grupi).

2) Intenzivan iskustveni grupni psihoterapijski rad u okviru iskustveno teorijskih radinica (300 sati) i rad kroz iskustveno-terapijske radionice (300 sati), ukupno 600 sati.

Cilj je dubinsko i iskustveno razumevanje teorijskih koncepata koji će biti objašnjeni, diskutovani i demosntirani korz ekspermente i indvidualne radove u grupi. Učenje po modelu je glavni način psihoterapijske obuke, pa ovaj modalitet omogućava edukantima da u sada i ovde vide kako se teorijski koncept koriste  praksi, kao i da ih isprobaju i osete u radu sa drugim edukantima.

3) Praktičan psihoterapijski rad* (400 sati).

Ovaj modalitet učenja izvodi se na naprednom nivou (III i IV godina). Potrebno je da edukant radi sa realnim klijentima kako bi sticao znaje i iskustvo. Geštalt se može primeniti i u drugim konteksima, kao što je rad u školi, na klinici, radnoj organizaciji.., pa je ove sate moguće sticati i na taj način. Edukant je dužan da o svom radu referiše svom supervizoru i od njega dobije podršku i savete. Taj deo učenja odvija se kroz sledeći modu (4), superviziju:

4) Supervizija, individualna** ili grupna (150 sati).

Supervizijski sastanci služe da edukant sa svojim supervizorom razmatra svoj praktični rad (modalitet (3)), dobije uputsvtva, sugestije, smernice i druge oblike podrške. Na grupnim supervizijskim sastncima edukanti izvode psihoterapiji rad sa drugim edukantima, pod budim okom i uz podršku supervizora.

5) Rad u vršnjačkim grupama za podršku (100 sati).

Edukanti se samoorganizuju i susreću da bi radili jedni sa drugima bez učitelja, terapeuta ili suprvizora. Tom prilikom edukanti diskutuju teorijske koncepte, pružaju jedni drugima podršku kod pisanja seminarskih radova, razmenjuju znanja i iskustva, pripremaju pitanja za učitelje i supervizore… U psihoterapijom poslu veoma su važni sistemi modrške. Kroz ovaj model rada i druženja edukanti osnažuju međusobne veze i formiraju svoje stručne sisteme podrške za budući profesionalni rad.

6) Upoznavanje drugih (alternativnih) psihoterapijskih pravaca*** po ličnoj preferenciji (50 sati).

Dobar psihoterapeut neguje poznavanje drugih psihoterapijskih pravaca. Mnoge veštine i tehnike drugih pravaca mogu se inplementirati u geštalt pristup, što ovaj može činiti bogatijim i učinkovitijim. Škola povremeno (dva do tri puta godišnje) organizuje ovakve radionice, ali ove sate edukanti mogu skupljati i u drugim školama i po svojoj volji i preferencijama.

Ceo četvorgodišnji trening iznosi ukupno 1450 sati i traje najmanje 4 godine, ali se ne mora u tom periodu i okončati već može trajati i duže, prema ličnim potrebama i mogućnostima, s tim što eventualna pauza u studiranju ne može trajati duže od dve godine.

* Ovaj vid treninga edukant organizuje sam i ne plaća ga. Naprotiv, to je mogućnost da edukujući se zarađuje. Škola nastoji da pomogne edukantima u pronalaženju klijenata i u granicama svojih mogućnosti pruža protor za rad.

** Individualna supervizija nije obavezna.

***Sati koje su edukanti skupili samostalno u oviru drugih psihoterapijskih modaliteta mogu biti priznati kao alternativni sati. Sati koji su realizovani u okviru drugih geštalt škola biće takođe priznati.

Sati treninga po godinama

Sati treninga uskaleđi su zahtevima EAGT-a i EAP-a i podložni su reviziji radi usklađivanjia sa promenama traning standarda od strane EAGT-a i EAP-a.

I godina – 20 sati individalne psihoterapije, 150 sati grupne psihoterapije sa iskustveno-teorijskim radionicama, 25 sati vršnjačke edukacije, 12.5 sati alternativnih prtavaca.

II godina – 20 sati individualne psihoterapije, 150 sati grupne psihoterapije sa iskustveno-teorijskim radionicama, 25 sati vršnjačke edukacije, 12.5 sati alternativnih prtavaca.

III godina – 20 sati individualne psihoterapije, 150 sati grupne psihoterapije sa iskustveno-teorijskim radionicama, 25 sati vršnjačke edukacije, 75 sati supervizije, 200* sati prakse, 12.5 sati alternativnih prtavaca.

IV godina – 20 sati individualne psihoterapije, 150 sati grupne psihoterapije sa iskustveno-teorijskim radionicama, 25 sati vršnjačke edukacije, 75 sati supervizije, 200* sati prakse, 12.5 sati alternativnih prtavaca.

* Uviđajući da je studentima na psihoterapijskim edukacijama veliki problem nalaženje realnih klijenata i realizacija velikog broja sati prakse na III i IV godini, Geštalt akademija nastojaće da obezbedi klijente svojim edukantima i time im pomogne da realizuju jedan deo sati prakse kao i da zarade deo novca za samu edukaciju.

Kontaktiraje nas putem poruke…

ili na 060 714 11 55

2020-11-13T14:09:47+00:00

About the Author: