Lažov 2013-03-22T07:53:28+00:00
asked 7 years ago

Da li se lažov može izlečiti?

)

1 Answers
Psihoterapeut Team Staff answered 7 years ago

Poštovani/a,

Laganje samo po sebi nije bolest. Teško da ima čoveka koji baš nikad ne laže. Ipak, pod određenim okolnostima i u određenoj meri laganje bi se moglo posmatrati kao neka vrsta poremećaja ponašanja. Ono može, ali i ne mora, biti deo velikog broja mentalih poremećaja i uspešnost lečenja ovog sinptoma zavisi od toga o kojo vrsti poremećaja je reč. Laganje obično podrazumeva nepoverenje u onoga kome bi trebalo reći istinu, mada može imati i mnoge druge uzroke.

Kao i kada je reč o drugim sinptomima, prevazilažanje uzroka koji do njih dovode vodi prevazilaženju sinptoma.

Klinička praksa, međutim, pokazala je da su neke vrste poremećaja ličnosti (koje najčešće podrazumaveju i laganje) veoma otporne ne pokušaje lečenja.

S poštovanjem, Nikola

)