NAŠA MISIJA

Osnovni principi edukacije

Lični rast i razvoj

Geštalt akademija insistira na ličnom rastu i razvoju i prorađivanju ličnih tema tokom edukacije i celog života, na razvijanju dobrog kontakta sa sobom i dobrom kontaktu sa okolinom i življenje geštalt filozofije.

U svom radu psihoterapeut koristi sebe, svoju ličnost, svoje značajne teme, svoju istoriju i svoja značajna životna iskustva. Kako bi njegov rad bio na visokom nivou potrebno je da je sposoban da svesnošću prati sebe i svoje procese tokom psihoterapijskog rada. Dobro poznavati sebe znači permanentno istraživati i razumevati sebe. Unutrašnja mapa naše duše na taj način pomaže nam u zajedničkom traganju sa našim klijentom u nastojanju da mu pomognemo da pronađe svoj put i smisao.

U današnjem svetu desenzitizacije i zanemarivanja sebe i svojih procesa, više nego ikad lekovit je kontakt sa sobom i sa drugima. Geštalt psihoterapeut tokom edukacije i celog života razvija i unapređuje veštine zdravog i hranljivog kontaktiranja sebe i drugih.

Geštalt nije samo terapija i metodologija psihoterapije, to je način života i vrednosni sistem. Edukacija pomaže budućem terapeutu da upozna sebe i svoje potrebe i živi u skladu sa načelima kontakta, kompenzacije, fleksibilnosti, rasta i razvoja, kreativnosti, asertivnosti, posvećenosti.

Dobar odnos teorije i prakse (pristup odozdo)

Veliki nemački filozof, Imanuel Kant, rekao je da su pojmovi bez iskustva prazni i da je iskustvo bez pojmova slepo. Naša škola vodi se ovim načelom.

Geštalt akademija nastoji da razvije i  unapredi geštalt teoriju i metodologiju. Da bi to postigli od samog početka edukacije insistiramo na krajnjem razumevanju i kritičkom preispitivanju teorijskih koncepata. Za svaki i najmanji teorijski koncept kreiraju se mnogobrojni primeri iz običnog, svakodnevnog i terapijskog iskustva. Pristup odozdo znači da uvek krećemo od primera iz neposrednog iskustva (videti prilog I).

Naš cilj nije bubanje i verglanje teorijskih koncepata već saživljavanje sa njima, i sticanje veštine da se svet i svakodnevni život opažaju kroz naše teorijske koncepte.

Praktična primenljivost

Već od prve radionice Geštalt akademija uči vas krajnje praktičnim i primenjivim znanjima i veštinama. Zasnovana je na iskustvenom radu koji angažuje edukanta i daje mu u ruke praktične alate koje može primnjivati u svom svakodnevnom životu, na svoje socialne odnose i kasnije u radu sa realnim klijentima.

Relacioni pristup u psihoterapijskom radu

Odnos ismeđu psihoterapeuta i klijenta je živ i stvaran. To znači da će u njemu učestvovati i sve ono što klijent nosi sa sobom (relcije sa roditeljima, odnos sa autoritetima, spektar socijalnih iskustava, traume…), ali i sve ono što terapeut nosi sa sobom. Terapijski odnos tako postaje način da se sada i ovde uhvatimo u koštac sa senkama iz prošlosti koje i danas oblikuju naš život. Klijentova tipična ponašanja i životni skript nailazi u terapiji na drugačiji odgovor. Osvetljeni jednim novim, drugačijim odnosom naša ponašanja i skriptovi se spontano menjaju.

Psihoterapeut vodi računa o tome na koji način on učestvuje u onome što se sa klijentom događa. Relacioni pristup oslanja se na ideju da smo mi deo polja organizam-sredina, odnosno pojedinac-društvo, odnosno psihoterapeut-klijent. Ralacioni pristup nastoji da na fenomene koji se događaju na granici kontakta između organizma i sredine gleda kao na kokreaciju.

Integrativni pristup

Integrativni pristup podrazumeva upoznavanje sa različitim strujama i načinima rada u geštalt psihoterapiji i psihoterapiji uopšte.

Individualni pristup

Geštalt akademija svakog edukanta uzima kao specifičnog i učitelji nastoje da ga upoznaju i prate njegov lični rast i razvoj. Poznavanje edukanta kroz psihoterapijski rad sa njim omogućava nam da ga podržimo u razvoju i negovanju ličnog i jedinstvenog pristupa psihoterapiji i stvaranju geštalt terapije i prakse. Učitelji upoznaju preferencije, jake i slabe strane edukanata, znanja i veštine koje donose iz prethodnog obrazovanja i pomažu edukantu da ih integriše i na najbolji način koristi u svom daljem rastu i radu.

Razvoj kritičkog mišljenja

Geštalt psihoterapija je disciplina u rastu i razvoju. Psihoterapijske tehnike i metode, kako u geštaltu tako i uopšte. Pripadnici geštalt akademije nastoje da kritički preispitaju svoje terapije i prakse, lociraju probleme i teškoće u psihoterapijskom radu i ponude nova kreativna rešenja.

Razvoj svesti o ekopsihologiji

Savremeni način života u urbanim sredinama u mnogome je u vezi sa patologijom koju razvijamo (patologije gradskih pacova). Geštalt akademija nastoji da promoviše svest o lekovitosti povratka prirodi i bivanja u prirodnom okruženju kao načinima čišćenja i prikupljanja energije.

Kontaktiraje nas putem poruke…

ili na 060 714 11 55

2020-05-08T11:14:30+00:00

About the Author: