Margherita Spagnuolo Lobb

 Psiholog – psihoterapeut – Geštalt senior trener i supervizor

MargeritaJe licencirani psiholog, psihoterapeut i trener Geštalt terapije od 1979 godine. Osnivač je i direktnor Instituta za Geštalt psihoterapiju u Italiji (Istituto di Gestalt HCC)  sa predstavništvimau Sirakusi, Paljermi i Milanu.

Italijanskoj publici predstavlja radove mnogih značajnih internacionalnih geštalt psihoterapeuta, a svoj doprinos daje u velikoj meri relacionom pristupu geštalt psihoterapiji.

U svojim radovima, Margerita posmatra fenomenološku i estetsku dušu Geštalt terapije kroz perspektivu polja. Prateći hermeneutiku Perlsa, Heferlajna i Gudmana (1951) i učenja Izadora Froma, pristup Ervinga i Mirjam Polster, kao i svoje iskustvo u učenju i podučavanju sa Njujorškog Instituta za Geštalt terapiju  (New York Institute for Gestalt Therapy), integriše najnovija istraživanja iz neuronauka i studije o deci u relacioni model koji uzima u obzir reciprocitet namernih pokreta psihoterapeuta i klijenta.

Iz njene perspektive, psihoterapija je proces transformacije jedinstvene prirode polja organizam/sredina (kao i polje priroda/kultura), dok granice kontakta prikazuju pokret između ovih polja, koji dovodi do rasta i individuacije.

Ova perspektiva omogućava napuštanje intrapsihičkog pogleda zarad kontekstualnog koncepta promene, baziranog na zajedničkoj regulaciji ritmova i percepcije dijade terapeut/klijent (koju poredi sa plesom), o čemu govore i teorije bazirane na intersubjektivnosti i neuronaukama. Percepcija klijenta i terapeuta se menja, a obe ove promene se moraju uzeti u obzir.

Posledično, koncept ovde-i-sada preusmerava u koncept sada-za-sledeće (now-for-next). Pored toga, posmatra klijentov razvoj kao doživljen u sada i ovde u toku seanse i definiše koncept polifoničnog razvoja domena (polyphonic development of domains) (ili modaliteta kontakta) kako bi pristupila kompleksnosti klijentovog bivanja u tamo.

Posmatra polje kao fenomenološko i estetsko iskustvo. Terapeut – putem poznavanja estetike realacije (aestethic relational knowledge) – oseća deo iskustvenog polja klijenta (utelotvorena empatija) i koristeći svoju rezonancu da uči o “drugoj strani meseca” klijentove patnje.

Na kraju ona pomera fokus posmatranja sa klijenta na fenomenološko polje u kojem se on/ona nalazi i ka reciprocitetu, drugim rečima ka recipročnom aktu pokretanja ka drugom koji karakteriše terapeutski odnos. Ples je za nju najbolje objašnjenje koje daje za fenomenološki, estetsku i polju orjentisan psihoterapeutski pristup, koji opisuje kao proceduralne plesne korake između psihoterapeuta i klijenta.

U poslednje vreme bavi se radom na instrumentu opservacije, validiranim istraživanjima, kako bi posmatrala “plesne korake” između psihoterapeuta i klijenta. Ovaj instrument je namenjen daljim istraživanjima, treningu i superviziji.

Na ovoj epistemološkoj bazi, Spagnuolo Lobb je konstruisala modele za specifične kliničke situacije (pogledajte njen rad).

Margerita vodi radionice iz Geštalt psihoterapije kao i trening programe u više od 20 zemalja. Takođe, sarađuje sa različitim istraživačkim grupama širom sveta radi promocije i usavršavanja psihoterapije. Direktor je Naprednog Internacionalnog Trening Programa (Advanced International Training Programs) u Geštalt psihoterapeutskom pristupu razvoju i psihopatologiji, kao i trening programa za supervizore.

Predsednik je i sada prvi počasni član Evropske Asocijalcije za Geštalt Terapiju (EAGT), osnivač i počasni predsednik Italijanske Asocijacije za Geštalt Psihoterapiju (SIPG), predsednik Italijanske Federacije prepoznatih Geštalt Trening Instituta (FISIG), Predsednik Italijanske Federacije za Metodologiju Psihoterapije (FIAP). Takođe je i član Njujorškog Instituata za Geštalt Terapiju (NYIGT), Udruženja za istraživanja u psihoterapiji (SPR), Udruženja za Geštalt Teoriju i praksu (GTA), Internacionalne asocijacije za relacionu Psihoanalizu i Psihoterapiju (IARPP).

Prva je žena, kao i prva Evropljanka koja je odlikovana nagradom za životno delo u doprinosu i razvoju Geštalt Terapije (Lifelong Achievement Award from the Association for the Advancement of Gestalt Therapy – AAGT), u Torontu, Kanadi, avgusta 2018.

Jedan je od osnivača Evropskih konferencija pisaca u Geštalt psihoterapiji. Organizovala je šestu evropsku konferenciju Geštalt Terapije (Paljermo, oktobar 1998.), sedmu Internacionalnu konferenciju Geštalt Terapije (Napulj, novembar 2002), drugu Italijansku konferenciju metodologije u psihoterapiji (Sirakuza, april 2005). Takođe je jedna od četiri učesnika na prvom udruživanju AAGT-a i EAGT-a na konferenciji u Taorminu, 2016. godine.

Direktor je izdavačke kuće Gestalt Therapy Book Series (www.gestaltitaly.com), urednik je italijanskog žurnala Quaderni di Gesalt (od 1985.), direktor italijanskog Book Series izdavaštva. Urednik je sedam knjiga, a autor dve, kao i brojnih tekstova i poglavlja o različitim aspektima Geštalt teorije i metoda. Njena poslednja knjiga, The Now-for-Next in Psychotherapy. Gestalt Therapy Recounted in Post Modern Society (2013) je dostupna na engleskom, italijanskom, ruskom, francuskom, španskom, rumunskom, poljskom i uskoro srpskom jeziku.

Nagrade:

  • Počasni predsednik Italijanske Asocijacije za Geštalt Terapiju (SIPG)
  • Počasni član Evropskog Udruženja za Geštalt Terapiju (EAGT)
  • Nagrada za životno delo i doprinos Udruženja za Razvoj i Napredak Geštalt Terapije (AAGT)
2018-10-24T10:52:56+00:00

About the Author: